jueves, 29 de enero de 2015

jueves, 15 de enero de 2015

Matrikulak 2015-16 / Matrículas 2015-16

DOKUMENTAZIOA:
Derrigorrezkoa:
A)    Aitari, amari edo legezko ordezkariari eta ikasleari dagozkien familia-liburuaren orrien fotokopia.
B)     Ikaslearen arduradunaren NANaren (atzerritarren kasuan AIZ) fotokopia.
C)    Ikasle eta ikaslearen gurasoen edo legezko tutoreen erroldatze egiaztagiria
D)  Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezkoa denean.
Aukerakoa:
A)    Beste seme-alaben Famili Liburuaren fotokopia.
B)  Bestelako egoeren agiria  (elbarritasuna, familia ugaria)
C)Lantegiko helbidearen agiria.

DOCUMENTACION:
Obligatorio:
A)    Fotocopia del Libro de Familia correspondiente al Padre, Madre o Tutor legal y al alumno
B)   Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del Padre. Madre o Responsable del alumno.
C)     Certificado de Empadronamiento de los Padres-madres o tutores-as legales  y del-la alumn@.
 D) Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumn@s con dichas necesidades.
Opcional:
A)    Fotocopia del Libro de Familia de otr@s hij@s.
B)  Certificación de otras situaciones : ( minusvalías, familia numerosa.)                                                                                                
C)    Certificación del lugar de trabajo.

2015-2016 ikasturtea. Onarpena Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. / 2015-16. Admisión Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.

Egutegia

 • Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:
  • On-line: 2015eko otsailaren 2tik 12ra
  • Ikastetxean: 2015eko otsailaren 2tik 13ra
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2015eko otsailaren 24a
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2015eko martxoaren 5a
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2015eko martxoaren 18ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2015eko martxoaren 18ra arte
 • Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2015eko martxoaren 26a
 • Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2015eko apirilaren 15a
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2015eko apirilaren 27ra arte 
Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean


Calendario

 • Periodo de inscripción y entrega de documentación:
  • On-line: del 2 al 12 de febrero de 2015
  • En el centro educativo: del 2 al 13 de febrero de 2015
 • Publicación listado de solicitantes: 24 de febrero de 2015
 • Publicación de listas provisionales: 5 de marzo de 2015
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 18 de marzo de 2015
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 18 de marzo de 2015
 • Publicación de listas definitivas: 26 de marzo de 2015
 • Publicación listas segundas y terceras opciones: 15 de abril de 2015
 • Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 27 de abril de 2015
Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar

Ate irekiak / Puertas abiertas