jueves, 15 de enero de 2015

Matrikulak 2015-16 / Matrículas 2015-16

DOKUMENTAZIOA:
Derrigorrezkoa:
A)    Aitari, amari edo legezko ordezkariari eta ikasleari dagozkien familia-liburuaren orrien fotokopia.
B)     Ikaslearen arduradunaren NANaren (atzerritarren kasuan AIZ) fotokopia.
C)    Ikasle eta ikaslearen gurasoen edo legezko tutoreen erroldatze egiaztagiria
D)  Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezkoa denean.
Aukerakoa:
A)    Beste seme-alaben Famili Liburuaren fotokopia.
B)  Bestelako egoeren agiria  (elbarritasuna, familia ugaria)
C)Lantegiko helbidearen agiria.

DOCUMENTACION:
Obligatorio:
A)    Fotocopia del Libro de Familia correspondiente al Padre, Madre o Tutor legal y al alumno
B)   Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del Padre. Madre o Responsable del alumno.
C)     Certificado de Empadronamiento de los Padres-madres o tutores-as legales  y del-la alumn@.
 D) Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumn@s con dichas necesidades.
Opcional:
A)    Fotocopia del Libro de Familia de otr@s hij@s.
B)  Certificación de otras situaciones : ( minusvalías, familia numerosa.)                                                                                                
C)    Certificación del lugar de trabajo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario