lunes, 19 de noviembre de 2018

lunes, 18 de junio de 2018

martes, 29 de mayo de 2018

miércoles, 7 de marzo de 2018

NAZIOARTEKO GREBA FEMINISTA / HUELGA FEMINISTA INTERNACIONAL

NAZIOARTEKO GREBA FEMINISTA

Datorren ostegunean, martxoak 8, mugimendu feministek nazioarteko emakumeen greba deialdia zabaldu dute.
Gure ikastolari dagokionean, greba egingo duten maistren ikasleek ez dute 11-etatik 15-etara klaserik izango eta jasotzera etorri beharko duzue.

Jantokia eramaten duen enpresak esanda,  jantoki zerbitzua mantenduko da.

HUELGA FEMINISTA INTERNACIONAL

El próximo jueves, 8 de marzo, los movimeintos feministas han convocado huelga internacional de mujeres.
En lo que concierne a nuestra ikastola, los alumnos y alumnas de las profesoras que hagan huelga no tendrán clase de 11 a 15 horas, por lo que tendréis que  acudir en su busca.

La empresa que lleva el comedor afirma que se mantendrá el servicio.

martes, 6 de marzo de 2018

viernes, 2 de marzo de 2018

viernes, 26 de enero de 2018

ZONALDEAREN KONTSULTA / CONSULTA DE ZONA


Bizilekuaren hurbiltasunagatik puntuak jakiteko, esteka hau erabili dezakezue.

Podéis usar este enlace para saber los puntos por cercanía del domicilio.

http://www.ikastea.hezkuntza.net/web/guest/consulta-de-puntos-de-baremo

Matrikula 18-19. Aurkeztu behar den dokumentazioa/ Documentación a presentarDerrigorrezko dokumentuak / Documentos obligatorios

 • Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia. / Fotocopia de la hoja del libro de familia correspondiente al alumno/a.
 • Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria. / Fotocopia de la hoja del libro de familia del padre/madre o documento acreditativo de ser tutor/a legal.
 • Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIT atzerritarrak izanez gero). / Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a (TIE en caso de personas extranjeras).
 • Familia helbidearen ziurtagiria Udalak egina. / Certificación del domicilio familiar expedida por el Ayuntamiento.
 • Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria (ezkontide ohiaren baimen-idazkia, ebazpen judiziala. / En caso de familias separadas o divorciadas, documento acreditativo del cumplimiento del protocolo al respecto (escrito de autorización del ex cónyuge o resolución judicial.
 • Hezkuntza Premia Berezietako galde-sorta (premia berezietako ikasleak). / Cuestionario de necesidades educativas especiales (alumnos/as con necesidades educativas especiales).
 • Egindako ikasketen ziurtagiria (EEAtik kanpo datozen ikasleak bakarrik). / Certificado de los estudios realizados (exclusivamente para alumnado escolarizado actualmente fuera de la CAPV)

Baremaziorako beste dokumentuak / Otros documentos para la baremación

a) Familiaren urteko errenta / Renta anual de la unidad familiar
 • Ikaslearen anai-arreba adingabeei dagozkien familia-liburuko orrien fotokopia. / Fotocopia de las hojas del libro de familia correspondientes a hermanos/as menores de edad del alumno/a.
 • EAEtik kanpo aurkeztua bada, 2016ko Errenta aitorpenaren kopia. / En caso de haber sido presentada fuera de la CAPV, fotocopia de la Declaración de la renta 2016.
b) Bizilekuaren hurbiltasuna / Proximidad del domicilio familiar
 • Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen lantegiaren ziurtagiria./ Certificación del lugar de trabajo del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a.
c) Ikastetxearekiko erlazioa / Relación con el centro
 • Ikaslearen anai-arrebaren batek eskatutako Ikastetxean edo atxikitako zentroren batean ikasten duela ziurtatzen duen agiria. / Documento acreditativo de que algún hermano/a del alumno/a estudia en el centro solicitado o en algún centro adscrito.
 • Ikaslearen aitak, amak edo lege-tutoreak eskatutako ikastetxean edo atxikitako zentroren batean lan egiten duela ziurtatzen duen agiria. / Documento acreditativo de que el padre, madre o tutor/a legal del alumno/a trabaja en el centro solicitado o en algún centro adscrito.
d) Beste irizpiderik / Otros criterios
 • Kide ugariko familia izatearen ziurtagiria./ Documento acreditativo de la condición de familia numerosa.
 • Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza Organo Gorenak erabakitako irizpideak bete izanaren ziurtagiria/k. / Documento/s acreditativo/s de cumplir los criterios determinados por el Órgano Máximo de Representación o Consejo Escolar.
 • Ikaslearen elbarritasunaren ziurtagiria. / Certificado de discapacidad del alumno/a.
 • Ikaslearen aita, ama, lege-tutorea edo anai-arrebaren elbarritasunaren ziurtagiria. / Certificado de discapacidad del padre, madre, tutor/a legal o hermano/a del alumno/a.
 • Eskatutako ikastetxeko bazkide kooperatibista izatearen ziurtagiria. / Documento acreditativo de la condición de socio/a cooperativista del centro solicitado.
 • Ikaslea familia-harreran egotearen ziurtagiria./ Certificado oficial acreditativo de la situación de acogimiento familiar del alumno/a.
Bestelako dokumentuak / Otros documentos
 • Ziurtagiri bat errendimendu handiko kirol-programa edo musika- edo dantza-ikasketa arautuak egiten ari dela egiaztatzeko (DBH). / Documento acreditativo de seguir un programa deportivo de alto rendimiento o de cursar enseñanzas regladas de Música o Danza (ESO).

Matrikula 18-19 Egutegia/Calendario

Egutegia

 • Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:
  • On-line: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 8ra
  • Ikastetxean: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2018ko otsailaren 20an
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 1ean
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
 • Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 22an
 • Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2018ko apirilaren 11an
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2018ko apirilaren 23ra arte
 Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean

Calendario

 • Periodo de inscripción y entrega de documentación:
  • On-line:  del 29 de enero al 8 de febrero de 2018
  • En el centro educativo: del 29 de enero al 9 de febrero de 2018
 • Publicación listado de solicitantes: 20 de febrero de 2018
 • Publicación de listas provisionales: 1 de marzo de 2018
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 14 de marzo de 2018
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 14 de marzo de 2018
 • Publicación de listas definitivas: 22 de marzo de 2018
 • Publicación listas segundas y terceras opciones: 11 de abril de 2018
 • Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 23 de abril de 2018
 Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar

lunes, 8 de enero de 2018