martes, 24 de enero de 2012

Murrizketarik ez!

ZERBITZU PUBLIKOA GARATUMURRIZKETARIK EZ !
URTARRILAK 26 ENERO
MANIFESTAZIOA
Bilbo , Gasteiz eta Donostia 18:30etan
OTSAILAK 9 FEBRERO
4 ORDUKO LANUZTEA ETA MOBILIZAZIOAK
ELA – LAB – STEE/EILAS

Matrikulazioa: irizpideak eta baremoa / Matrícula: criterios y baremo

IRIZPIDEAK ETA BAREMOA
a) Familia-unitatearen urteko errenta (atal honetan gehienez eman daitezkeen puntuak lortu arte pilatu daitezke kontzeptuak).
– 2010eko Errenta Aitorpenaren Zerga Oinarria 42.000 euro baino txikiagoa bada: 1,5 puntu.
– 2010ko Errenta Aitorpenaren Zerga Oinarria 42.000 euro baino handiagoa bada: 0 puntu.
– Aurreko puntuazioa alde batera utzita, eskatzaileaz gain duen adin txikiko semeko/alabako:
– Atal honetako puntuazioa, gehienez ere: 3 puntu.
b) Bizilekuaren hurbiltasuna (kontzeptu ez metagarriak).
– Ikaslearen etxea eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan egoteagatik: 5 puntu.
– Ikaslearen etxea eskatutako ikastetxearen eragin-eremu mugakidean egoteagatik: 2 puntu.
– Eskatutako ikastetxea dagoen herrian izatea ikaslearen bizilekua, baina haren eragin-eremutik eta eremu mugakideetatik kanpo: puntu 1.
– Eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan izatea ikaslearen lantokia edo haren aitaren, amaren edo lege-ordezkariaren bizilekua: 2 puntu. (Puntu hauek ezin dira batu ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean lan egiteagatik eskuratu daitezken puntuekin).
– Atal honetako puntuak, gehienez ere: 5 puntu.
c) Ikastetxean ikasi edo lan egiten duten senitartekoak (kontzeptu ez metagarriak).
– Anaia-arreba bat edo gehiago eskatutako ikastetxean edota atxikitako ikastetxe batean matrikulatuta egoteagatik: 9 puntu.
– Aitak, amak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean lan egitea: 7 puntu.
– Atal honetako gehienezko puntuazioa: 9 puntu.
d) Beste irizpide batzuk (kontzeptu metagarriak).
– Maila orokorreko familia ugariko kide izateagatik: puntu 1.
– Maila bereziko familia ugariko kide izateagatik: 1,5 puntu.
– Minusbaliotasunagatik (Kontzeptu honegatik gehienezko puntuazioa: 2 puntu).
Ikasle eskatzailearena: 2 puntu.
Aitarena, amarena, legezko tutorearena edo anaia nahiz arrebaren batena: puntu 1.
– Familia-unitateko kide bat eskatutako ikastetxeko kide kooperatibista izateagatik: puntu 1.
– Ikastetxeko Eskola Kontseiluak edo Ordezkaritza Organo Gorenak askatasunez erabakitako irizpidea: 2 puntu
Ikasle ohien seme-alabei edo anai-arrebei.
Lehenalaba edo lehensemeari.


CRITERIOS Y BAREMO
a) Renta anual de la Unidad Familiar (Conceptos acumulables hasta la puntuación máxima del apartado).
– Si la Base Imponible General de la Declaración de la Renta del año 2010 no supera los 42.000 euros: 1,5 puntos.
– Si la Base Imponible General de la Declaración de la Renta del año 2010 supera esta cantidad: 0 puntos.
– Además, en los supuestos anteriores, se sumarán 0,25 puntos por cada hijo menor de edad distinto del solicitante.
– Puntuación máxima de este apartado: 3 puntos.
b) Proximidad del domicilio (Conceptos no acumulables).
– Domicilio del alumno o alumna en el área de influencia del centro solicitado: 5 puntos.
– Domicilio del alumno o alumna en área de influencia limítrofe a la del centro solicitado: 2 puntos.
– Domicilio del alumno o alumna en el municipio en el que se encuentre ubicado el centro, pero fuera de las áreas de influencia y limítrofes: 1 punto.
– Lugar de trabajo del padre, madre, tutor o tutora legal o en su caso del alumno o alumna en el área de influencia del centro solicitado: 2 puntos. (Esta puntuación es incompatible con la que se otorga por el hecho de que el padre, madre, tutor o tutora legal del alumno o alumna trabaje en el centro solicitado).
– Puntuación máxima de este apartado: 5 puntos.
c) Existencia de familiares que estudian o trabajan en el centro (Conceptos no acumulables).
– Uno o más hermanas o hermanos matriculados en el centro solicitado o en un centro adscrito: 9 puntos.
– El padre, madre, tutor o tutora legal trabaja en el centro solicitado: 7 puntos.
– Puntuación máxima de este apartado: 9 puntos.
d) Otros criterios (Conceptos acumulables).
– Por pertenecer a una familia numerosa de categoría general: 1 punto.
– Por pertenecer a una familia numerosa de categoría especial: 1,5 puntos.
– Por discapacidad (Puntuación máxima por este concepto: 2 puntos).
Del alumno o alumna solicitante: 2 puntos.
De su padre o de su madre o de su tutor o tutora legal o de alguno de sus hermanos o hermanas: 1 punto.
N.º 12miércoles 18 de enero de 2012BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
2012/262 (16/16)
– Por condición de socio/a cooperativista del centro solicitado de alguno de los miembros de la unidad familiar: 1 punto.
– Criterios libremente determinados por el Consejo Escolar u Órgano Máximo de Representación del centro:
2 puntos
Hij@s / herman@s de exalumn@s.
Primogénitos.

lunes, 23 de enero de 2012

CARAVANA VASCA A FAVOR DEL SAHARA / SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA

2011ko abenduaren 19a

Lagun agurgarriak:


    Gutun hau idatzi dizuegu SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA abian dela jakinarazteko. Karabana, Saharar Herriaren Lagunen hainbat Euskal Elkartek antolatzen dugu, FRONTE POLISARIOAREN Euskadiko Ordezkaritzak hala eskatuta eta Saharar Herriren aldeko lankidetza koordinatzeko politika sendotzeko asmotan.

Elkartasun kanpaina honen helburu nagusia Saharar Herriari elikagaiak helaraztea da, Tindufen (Aljeria) errefuxiatutako sahararrek gaur egun jasaten duten elikadura-krisi larria ahal den neurrian arintzeko.

NBEren Elikagaien Munduko Programak (EMP) aditzera eman du 2002ko urria geroztik saharar errefuxiatuek eguneko elikadura beharrizanen % 11 baino ez dutela asetzen. Diru-ekarpen erregularrak oso gutxi direnez, elikadurarako erabiltzen diren fondoak oso gutxi dira. Era berean, elikagaien murrizketa zorrotz horrek saharar errefuxiatuen osasunean ondorio larriak dituela adierazi du, batez ere bost urtetik beherako haurren, malnutrizioa akutua %18koa da, emakume haurdunen eta ama bular-emaileen osasunean.

    2012ko uratrrilaren 30an amaituko den kanpaina honetan laguntza eman gura baduzu, ikastetxeko ikasleen artean honako hauek biltzea proposatzen dugu: oliotan ontziratutako atuna, sardinak oliotan, olio, pasta,  azukrea, arroza, lekaleak, konpresak eta helduentzat ipurzapiak eta Proposatutako produktuak ikastetxera ekar ditzakezue aipatutako eguna baino lehen.

   
Zuen laguntzagatik aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkizuegu. Besterik gabe, agurtzen zaituzte.

Sinatuta

ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD
AFANIS ÁLAVA
SAHARA EUTSI


Harremanetarako telefono-zenbakiak: Araba: 665752239


19 de diciembre de 2011

    Estimadas amigos-as:

    Nos ponemos en contacto con vosotros para daros a conocer que, demandado por la Delegación en Euskadi del FRENTE POLISARIO y dentro de la política de coordinación entre los diferentes colectivos de solidaridad con el Pueblo Saharaui, hemos puesto en marcha la CARAVANA VASCA A FAVOR DEL SÁHARA:, organizada por diferentes Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Euskadi.


El objetivo principal de esta campaña de solidaridad es el de hacer llegar al Pueblo Saharaui alimentos para paliar, en la medida de lo posible, la grave crisis alimentaria que actualmente sufre la población saharaui refugiada en Tindouf (Argelia).

El Programa Mundial de Alimentos de la O.N.U. (PMA) ha informado que desde octubre del 2002 la población refugiada saharaui sólo cuenta con el 11 por ciento de los requerimientos diarios de alimentación, dada la escasez de fondos destinados a este fin como consecuencia de la falta de contribuciones regulares, y que esta reducción drástica en el paquete de alimentos, esta teniendo severas consecuencias en la salud de la población refugiada, particularmente para los niños y niñas menores de cinco años que sufren importantes problemas de desnutrición,se sitúa en el 18%, y para las mujeres embarazadas y madres en lactancia.

    Para colaborar con esta campaña que finalizará el 30 de enero de 2012, proponemos la recogida de latas de atún y de sardinas en aceite, aceite, azúcar, arroz, legumbres, compresas y pañales para adultos entre el alumnado del centro. Podéis traer vuestra aportación al centro escolar hasta dicha fecha.    Sin otro particular que agradeceros de antemano vuestra colaboración, os saluda atentamente

Firmado

ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD
AFANIS ÁLAVA
SAHARA EUTSI

Para colaborar contactar en: 665752239

PRODUKTU HORIEK IKASTOLARA EKARTZEKO EPEA:
 URTARRILAREN 23tik 27ra

MATERIAL BILKETA IKASTOLA HANDIAN BAKARRIK EGINGO DA

ESKERRIK ASKO


PLAZO PARA TRAER LOS PRODUCTOS A LA IKASTOLA:
DEL 23 AL 27 DE ENERO

LA RECOGIDA DE MATERIAL SOLO SE REALIZARA EN LA IKASTOLA GRANDE

GRACIAS

jueves, 19 de enero de 2012

Abendaño ikastolako eremua / Zona de la ikastola Abendaño

Matrikulazioa: egutegia eta arautegia / Matrícula: calendario y normativa

Egutegia


Izena emateko epea:
  • On line: 2012ko urtarrilaren 30etik otsailaren 9ra
  • Ikastetxean: 2012ko urtarrilaren 30etik otsailaren 10era
Eskaerak aurkezteko epea: 2012ko urtarrilaren 30etik otsailaren 10era. Aukeratutako lehengo ikastetxean baino ez dira entregatuko eta ikastetxe honek erabakitako ordutegian.
Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2012ko otsailaren 16an
Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2012ko martxoaren 9an
Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2012ko martxoaren 21era arte
Eskabideari uko egiteko: 2012ko martxoaren 21era arte
Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2012ko martxoaren 28an
Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2012ko martxoaren 30ean
Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2012ko apirilaren 30era arte
Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean.


Calendario


Periodo de inscripción:
  • On line: del 30 de enero al 9 de febrero de 2012
  • En el centro educativo: del 30 de enero al 10 de febrero de 2012
Entrega de documentación: del 30 de enero al 10 de febrero de 2012. Se realizará exclusivamente en el centro educativo elegido en primer lugar, dentro del horario de secretaría que éste haya establecido.
Publicación listado de solicitantes: 16 de febrero de 2012
Publicación de listas provisionales: 9 de marzo de 2012
Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 21 de marzo de 2012
Desistimiento de la solicitud: hasta el 21 de marzo de 2012
Publicación de listas definitivas: 28 de marzo de 2012
Publicación listas segundas y terceras opciones: 30 de marzo de 2012
Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 30 de abril de 2012
Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar

Normativa: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-5473/es/contenidos/informacion/dif3/es_2078/adjuntos/matriculacion_2012_2013/normas_admision_primaria_c.pdf

Murrizketarik ez!

lunes, 16 de enero de 2012

Gurasoentzako hitzaldiak / Charlas para padres y madres

Hemen urtarrilean eta otsailean Foru Aldundiak
gurasoentzako antolatu dituen hitzaldien informazioa aurkituko duzue.
Hitzaldi guztiak irekiak dira publiko guztiarentzat.Os presentamos información de las charlas que tendrán lugar en enero y febrero, organizadas por la Diputación Foral, para los padres-madres.
Todas las charlas están abiertas a todo el público.